Stanovy

Stanovy spolku

Společnost přátel Itálie, z.s.,

sídlem Vocelova 602/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 00564842,

zapsaného ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 946

 

I.

Základní ustanovení

1.  Název spolku zní: Společnost přátel Itálie, z.s.

2.  Sídlem spolku je hl. m. Praha.

3.  Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů vedených společným zájmem a byl založen k naplňování společného zájmu.

4.  Společným zájmem je rozvoj česko-italské spolupráce.

 

II.

Účel a činnost

1.  Účelem spolku je pěstovat, podporovat a prohlubovat česko-italské vztahy ve všech oblastech společenského života, zejména:

a)  pracovat pro posílení vzájemného porozumění a přátelských vztahů mezi obyvateli obou států, jakož i mezi českými a italskými institucemi v duchu nejlepších tradic, cílů a zásad Charty OSN, dvoustranných i vícestranných mezinárodních dohod, jejichž stranami jsou oba státy;

b)  získávat a rozšiřovat mezi veřejností vzájemné informace o významných kulturních, společenských a sociálních událostech a přispívat ke zvýšení znalostí o partnerské zemi;

c)  zprostředkovávat rozvoj všech forem přímých vztahů mezi občany, organizacemi a institucemi v politické, ekologické, výrobní, obchodní, vědecké, vědeckotechnické, školské, vydavatelské, kulturní, duchovní, sportovní, turistické a dalších oblastech.

d)  podílet se na úsilí o oficiálním uznání italské menšiny v České republice.

2.  K dosažení cílů spolek vyvíjí tuto činnost:

a)  pořádá přednášky, výstavy, koncerty, představení a jiné akce k významným kulturním a společenských událostem v Itálii a v ČR;

b)  spolupůsobí při vydávání a rozšiřování časopisů, publikací a pomůcek, zabývajících se česko-italskými vztahy a různými oblastmi života v obou zemích, určených pro veřejnost;

c)  k usnadnění česko-italské spolupráce podporuje vydávání jazykových učebnic a sborníků, pořádá jazykové a jiné odborné semináře, kurzy a školy a používá informačních a propagačních prostředků (rozhlas, televize, film, tisk, internet, FB apod.);

d)  spolupracuje s partnerskými společnostmi v Itálii při realizaci cílů obou stran a vzájemném poskytování pomoci ve výše uvedených oblastech;

e)  spolupůsobí při navazování a udržování partnerských styků mezi institucemi, školami, obcemi, městy a oblastmi obou zemí;

f)  organizuje nebo spolupůsobí při organizaci tematických a turistických zájezdů obyvatel obou zemí sloužících ke vzájemnému poznávání;

g)  věnuje zvláštní pozornost sociální a demografické situaci v obou zemích.

3.  Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající ve výdělečné činnosti, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti a hospodárné využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

4.  Předmětem vedlejší hospodářské činnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

III.

Členství

1.  Členem spolku se může stát jakákoli osoba, která má právní osobnost podle občanského zákoníku.

2.  O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán na základě přihlášky. Přihláškou uchazeč projevuje vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

3.  Členství se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

4.  Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím, zánikem právnické osoby nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně.

5.  Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek za dvě roční období ani ve lhůtě dvou měsíců po výzvě k zaplacení, v níž bude na takový následek upozorněn.

6.  Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

7.  O vyloučení člena rozhoduje statutární orgán. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.

8.  Člen má zejména právo na informace o činnosti a hospodaření spolku, účastnit se valného shromáždění, jiných akcí a činností organizovaných spolkem, být volen do orgánů spolku. Člen je povinen plnit povinnosti určené ve stanovách nebo rozhodnutím orgánů spolku, platit členské příspěvky a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo být na újmu spolku nebo které by mohlo ohrozit naplňování společného zájmu nebo které by bylo v rozporu s účelem spolku.

 

IV.

Orgány spolku

1.  Nejvyšším orgánem spolku je valné shromáždění. Valné shromáždění je shromážděním delegátů.

2.  Statutárním orgánem spolku je představenstvo.

3.  Kontrolní komise se zřizuje.

 

V.

Valné shromáždění

1.  Do působnosti valného shromáždění náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, rozhodovat o volbě a odvolání členů představenstva a kontrolní komise, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, jakož i další záležitosti určené ve stanovách.

2.  Valné shromáždění svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka. Zasedání valného shromáždění se svolá zveřejněním oznámení o svolání na internetových stránkách společnosti nejméně třicet dnů před konáním zasedání. Z oznámení musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

3.  Každý pobočný spolek může vyslat na valné shromáždění jednoho delegáta; má-li pobočný spolek více než 20 členů, může vyslat jednoho dalšího delegáta za každou započatou dvacítku členů převyšující počet 10, kteří nemají dluh na členském příspěvku.

4.  Valné shromáždění je schopno usnášet se za účasti většiny delegátů, které by pobočné spolky mohly vyslat. Usnesení přijímá většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.

5.  Není-li valné shromáždění na svém zasedání schopno usnášet se, může statutární orgán svolat novým oznámení ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání valné shromáždění na náhradní zasedání. Z oznámení musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valného shromáždění předtím svoláno.

6.  Na náhradním zasedání může valné shromáždění jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu delegátů.

7.  Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Hlasovat na zasedání mohou jen delegáti.

 

VI.

Představenstvo

1.  Představenstvo má devět členů. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu, tajemníka a tři místopředsedy. Funkční období členů představenstva činí pět let.

2.  Členem představenstva může být jen člen spolku.

3.  Členy představenstva volí a odvolává valné shromáždění.

4.  Členu představenstva nenáleží za výkon funkce žádná odměna, ledaže valné shromáždění rozhodne jinak.

5.  Za společnost jedná navenek předseda představenstva nebo tajemník samostatně.

 

VII.

Kontrolní komise

1.  Kontrolní komise má tři členy. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. Funkční období členů kontrolní komise činí pět let.

2.  Členem kontrolní komise může být jen člen spolku. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.

3.  Členy kontrolní komise volí a odvolává valné shromáždění.

4.  Členu kontrolní komise nenáleží za výkon funkce žádná odměna, ledaže valné shromáždění rozhodne jinak.

5.  Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán a nejvyšší orgán.

 

VIII.

Pobočné spolky

1.  Právní osobnost pobočných spolků se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.

2.  O založení, zrušení a přeměně pobočného spolku rozhoduje statutární orgán. Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek.

3.  Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku je hlavní spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem. Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku hlavní spolek neručí za dluhy pobočného spolku.

4.  Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek. Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.

 

IX.

Členský příspěvek

1.  Výši členského příspěvku určí statutární orgán vždy do konce kalendářního roku, který předchází roku, na který má být příspěvek zaplacen, a oznámí výši členského příspěvku na internetových stránkách spolku. Neurčí-li statutární orgán výši příspěvku, zůstává jeho výše stejná jako v předchozím roce.

2.  Příspěvek je splatný na účet spolku do konce listopadu roku, na který má být příspěvek zaplacen. Příspěvek může být zaplacen i prostřednictvím pobočného spolku.

3.  Vznikne-li členství v průběhu roku, člen zaplatí příspěvek v plné výši. Při zániku členství nevzniká právo na vrácení žádné části příspěvku.

4.  Pobočný spolek obdrží do konce ledna roku, který následuje po roce, v němž byly příspěvky zaplaceny, jednu polovinu členských příspěvků zaplacených jeho členy.

 

X.

Likvidace

1.  Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem členům.

2.  Likvidátor zpeněží likvidační podstatu v celém rozsahu, nerozhodne-li valné shromáždění jinak. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy poměrně podle počtu ukončených let jejich členství.

 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou SPI dne 23. 3. 2017.

Za správnost schváleného textu: Ing. Eva Poddaná, tajemnice 

Zveřejněno: 07.07.2015 – administrator
Vytisknout