Nový kombinovaný obor - Italština a italská kultura


Katedra romanistiky FF UP v Olomouci otevírá navazující magisterský program

Italština a italská kultura

Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci otevírá od akademického roku 2020/21 program „Italština a italská kultura“, který oproti dosavadnímu oboru „Italská filologie“ posiluje ty součásti studia, které mají návaznost na současný pracovní trh.

Těžištěm programu je práce s jazykem – prohlubování znalosti italštiny, kultivování ústního a písemného projevu, odborný jazyk, porozumění dialektům a starším formám italštiny, překlad odborných, popř. uměleckých textů, základy tlumočení.

Program zároveň klade velký důraz na italskou kulturu v nejširším slova smyslu, tady na poznání italské společnosti, identity, regionalismu, životního stylu a hodnot, i na kulturu v užším významu, tedy na umělecké formy používající jazyk – literaturu, film, divadlo.

Tento program bude otevřen ve variantách:

minor (spolu s dalším oborem maior z nabídky UP), prezenční forma

maior (spolu s dalším oborem minor z nabídky UP), prezenční forma

samostatný obor, prezenční forma + kombinovaná forma

U kombinované formy předpokládáme 80 hodin prezenční výuky za semestr, což odpovídá asi 10 studijním dnům. Konkrétní termíny budou dohodnuty se zapsanými studenty, zřejmě se bude jednat o pátky, občas spojené se sobotou.

Téměř všechny předměty se vyučují v italštině. Jádro programu tvoří blok povinných předmětů:

Italský jazyk 1

Klíčová díla italské literatury, filmu a divadla

Italský jazyk 2

Moderní Itálie z pohledu literatury

Vývoj a dialekty italštiny

Teorie a metodika překladu

Jazykovědné metodologie

Překladatelský seminář 1

Odborná komunikace v italštině

Digitalizace v humanitních vědách

 

Volitelné předměty se týkají především různých oblastí italské kultury (literatura, kulturní epochy, překladové semináře, hudba, reálie, aj.), jsou zařazeny i některé předměty z nabídky katedry romanistiky (dějiny a kultura románských zemí) a katedry aplikované ekonomie (marketing, management, lidské zdroje, apod.).

Přijímací řízení:

Absolvování motivačního pohovoru zjišťujícího úroveň znalosti italštiny, orientaci v italské literatuře a kultuře, předpoklady ke studiu, u oboru maior a samostatného oboru kvalitu projektu diplomové práce a schopnost koncepčního myšlení.

Informace o Italském centru FF UP:

https://romanistika.upol.cz/italska-filologie/

http://newstudujitalstinu.upol.cz/

http://italianistica.upol.cz/

 

Pro další informace pište garantovi oboru prof. Jiřímu Špičkovi: jiri.spicka@upol.cz
Italština a italská kultura
Zveřejněno: 26.11.2019 –Eva Poddaná
Vytisknout