Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu

Společnosti přátel Itálie, z.s., Vocelova 602/3, Praha 2, IČ  00564842, která se koná dne 23. 3. 2017 v 17:00 v sále č. 16 (přízemí) v sídle JTP (Jednota tlumočníků a překladatelů), Senovážné náměstí 978/23, Praha 1

Předsednictvo SPI dne 2.2.2017 rozhodlo podle stanov článku 6 písmeno a), že klíč pro volbu delegátů je jeden delegát na každých započatých deset členů, kteří zaplatili členský příspěvek za rok 2016.

Program jednání:

  1. Prezence, zahájení
  2. Zpráva o činnosti za rok 2016
  3. Výsledek hospodaření za rok 2016
  4. Návrh aktualizovaných stanov SPI
  5. Organizační záležitosti
  6. Diskuze
  7. Usnesení
  8. Závěr

V Praze 20. 2. 2017

Za svolavatele:  Ing. Eva Poddaná

Zveřejněno: 22.02.2017 –Martin Jiránek
Vytisknout